Privacy Policy

INTEGRITETSPOLICY

HUR VI HANTERAR PERSONUPPGIFTER INOM MULTIMIND

Tjänsten för hantering av din ansökan drivs av Zerolime på uppdrag av MultiMind Bemanning AB (556782-9931) (”MultiMind”, ”vi”, ”vår”, ”oss”). Detta dokument beskriver vilken personlig information vi samlar in från dig och hur vi behandlar den. Denna syftar till att du som arbetssökande ska få information om hur MultiMind hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Detta dokument beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

1. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?
MultiMind är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som MultiMind samlar in och behandlar avseende dig.

2. TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS
När du söker anställning på MultiMind samlar vi inledningsvis in de uppgifter du delar med dig av i ansökan, innehållande bl.a. videointervjuer, videopresentationer, testresultat (från psykometriska tester), namn, telefonnummer, e-postadress, adress och CV. Uppgifterna samlas in från dig när du gör ansökan eller när du gör en videointervju.

3. VAD ANVÄNDER MULTIMIND DINA UPPGIFTER TILL?
Uppgifterna behandlas av MultiMind för att bedöma din lämplighet för tjänsten och för att i övrigt genomföra rekryteringsprocessen. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning som laglig grund.

4. VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED?
MultiMind använder sig av ett antal verktyg i rekryteringsprocessen. MultiMind kan därför komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer av dessa verktyg (bl.a. Zerolime). Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för MultiMind:s räkning i samband med att de utför en tjänst för MultiMind. MultiMind vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter. MultiMind kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndighet om man är skyldig att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av MultiMind:s verksamhet avyttras kan MultiMind komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

5. VAR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?
Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till ett land utanför EU/EES om MultiMind:s leverantörer använder sig av sådan plats i sin hantering. MultiMind har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att säkerställa att mottagaren är ansluten till Privacy Shield, eller genom att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett avtal innehållande bestämmelser som säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

6. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?
MultiMind sparar personuppgifter om de kandidater som inte erbjudits anställning i upp till 27 månader efter det att rekryteringsprocessen är slutförd. Syftet med att spara uppgifterna under denna tid är för att vi ska ha möjlighet att svara på frågor om rekryteringsprocessen och motiveringen till att tjänsten tilldelades en annan kandidat. MultiMind förbehåller sig rätten att efter eget godtycke radera personuppgifter. MultiMind kan också komma att spara dina personuppgifter efter rekryteringsprocessens slutförande om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att MultiMind ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

7. DINA RÄTTIGHETER
Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot MultiMind. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, avsnitt 3–5. Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida MultiMind behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter. Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att MultiMind korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv. Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att MultiMind raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för. Rätt att göra invändningar mot MultiMind:s behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot MultiMind:s behandling av dina personuppgifter. Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av MultiMind:s behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger MultiMind möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. Klagomål. Om du har klagomål avseende MultiMind:s behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta MultiMind via kontaktuppgifter nedan.

8. ÄNDRINGAR
MultiMind förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument. Vi kommer meddela dig om justeringen innehåller några väsentliga förändringar.

9. KONTAKT
Ifall du har frågor om denna policy eller om dina hanterade personuppgifter, så kan du kontakta oss via:
MultiMind Bemanning AB
Org.nr: 556782-9931
E-postadress: info@multimind.se
Integritetsskyddsmyndigheten via kontaktuppgifterna nedan:
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-postadress: imy@imy.se

Frågor?

Vi hjälper gärna till! Klicka nedan för att kontakta oss
Kontakta